ísť nahor

Ponuka služieb

1. Zakladanie obchodných spoločností a ich zmien

 • založenie novej spoločnosti s ručením obmedzeným podľa inštrukcií klienta
 • zabezpečenie notárskych služieb
 • príprava dokumentov nevyhnutných na založenie a zápis spoločnosti do obchodného registra
 • vybavenie živnostenského listu
 • vyplnenie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do OR elektronicky
 • zastupovanie v mene našich klientov pred príslušnými úradmi
 • registrácia novovzniknutej spoločnosti na daň z príjmov právnických osôb, prípadne ďalšie dane

2. Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • Peňažný denník
 • Pokladničná kniha (v tuzemskej aj cudzej mene)
 • Knihy pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 • Evidencia sociálneho fondu
 • Evidencia DPH – spracovanie daňového priznania
 • Spracovanie účtovnej závierky, výkazov k účtovnej závierke, daňové priznanie
 • Poradenstvo v oblasti jednoduchého účtovníctva

3. Vedenie podvojného účtovníctva

 • Účtovný denník
 • Hlavná kniha, kniha analytickej evidencie
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov, saldokonto
 • Evidencia DPH – spracovanie daňového priznania
 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 • Ročná účtovná závierka, výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky, daňové priznanie k dani z príjmov
 • Poradenstvo v oblasti podvojného účtovníctva
 • Spracovanie štatistických výkazov

4. Podnikateľské poradenstvo

 • Komplexné poradenstvo v oblasti daní a účtovníctva
 • Spracovanie daňových priznaní
 • Informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov
 • Informácie o daňových povinnostiach
 • Poradenstvo pri zakladaní a transformáciách spoločností
 • Zastupovanie pri daňových kontrolách

5. Mzdová agenda

 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • Spracovanie mesačných miezd pracovníkov
 • Mzdové listy
 • Spracovanie príkazov na úhradu pri výplate miezd, odvodov a daní
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • Vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov

6. Ostatné služby

 • komunikácia s úradmi - daňový úrad, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa
 • zastupovanie pred miestne príslušným daňovým úradom
 • zastupovanie pred sociálnou a zdravotnými poisťovňami
 • sekretárske a administratívne služby
 • zabezpečenie uloženia dokumentov do zbierky listín
 • spracovanie finančných a ekonomických analýz
 • spracovanie podnikateľského zámeru

Cenník poskytovaných služieb

35,- EUR: Vybavenie živnostenského listu
120,- EUR: Založenie obchodnej spoločnosti
80,- EUR: Uskutočnenie zmien v obchodnej spoločnosti

Cena za vedenie účtovníctva je stanovená na základe počtu spracovaných účtovných položiek.
Cena je stanovená pre jeden kalendárny mesiac.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

neplatca DPH

50,- € : 1 – 100 účtovných položiek
70,- €: 101 a viac

platca DPH

50 – 70,- €: 1 – 100 účtovných položiek
80 – 100,- € : 101 a viac

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

neplatca DPH

100,- € : 1 – 100 účtovných položiek
80 – 100,- € : 101 a viac

platca DPH

100,- €: 1 – 100 účtovných položiek
135,- € : 101 a viac

MZDOVÁ EVIDENCIA A PERSONALISTIKA 10,-€/pracovník
PORADENSKÉ A KONZULTAČNÉ SLUŽBY 10,- €
VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY A DAŇOVÉHO PRIZNANIA PRE JÚ 70,- €
VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY A DAŇOVÉHO PRIZNANIA PRE PÚ 150,- €
VYPRACOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO ZÁMERU (UPSVAR) 100,- €

Odkazy na užitočné informácie:

ísť nahor

Niečo o mne

Svoju činnosť som začala v roku 2004 ako SZČO na základe živnostenského oprávnenia podporeného dlhoročnou praxou v oblasti účtovníctva, práva a daní. V súčasnosti pracujem ako ekonóm a zameriavam na malé a stredné podnikateľské subjekty, obchodné spoločnosti a drobných živnostníkov. Ponúkam komplexné ekonomické služby pre fyzické a právnické osoby od vybavenia živnostenského oprávnenia, založenie obchodných spoločnosti a všetky zmeny týkajúce sa obchodných spoločností, vedenia účtovníctva, mzdovej agendy, personalistiky až po podnikateľské poradenstvo a spracovanie daňových priznaní, keďže mám dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Klient sa na mňa môže s dôverou obrátiť, ak chce začať podnikať a nevie ako na to, ak potrebuje vybaviť základné dokumenty k podnikateľskej činnosti, a hľadá vhodnú formu podnikania, ak potrebuje spracovať podnikateľský zámer pre Upsvar a tiež ak potrebuje viesť jednoduché a podvojné účtovníctvo vrátane miezd a personalistiky. Mojím cieľom je spokojnosť klienta, ktorú sa snažím prostredníctvom mojich vedomostí a skúseností naplniť.

Kontaktné detaily

 • Ing. Zuzana Jedináková
 • Ľ. Podjavorinskej 1373/59, 05311 Smižany
 • jedinacik68@gmail.com
 • 0904 295 670
 • IČO:41316614 DIČ:1037849362